Szkoła > XXI wiek. "Nauczyciel - uczeń"

Prze­mia­ny spo­­łe­cz­no-poli­­ty­cz­ne i gospo­dar­cze, roz­wój nauki, oświa­ty i tech­ni­ki, prze­obra­że­nia kul­tu­ry nie pozo­sta­wa­ły bez wpły­wu na kon­dy­cję nauczy­ciel­stwa, sta­tus tej gru­py zawo­do­wej, spo­sób wyko­ny­wa­nia zawo­du. Dostrzec to moż­na zarów­no w poszcze­gól­nych kra­jach, jak i w ogó­le – w przy­pad­ku nie­ja­ko glo­bal­ne­go widze­nia zawo­du nauczy­ciel­skie­go, funk­cji…

Relacje pedagogiki tzw. szkolnej w stosunku do innych nauk

Okre­śle­nie przed­mio­tu peda­go­gi­ka na pierw­szym pozio­mie kształ­ce­nia nauczy­cie­li  zakła­da koniecz­ność prze­ana­li­zo­wa­nia, a następ­nie zde­fi­nio­wa­nia takich pod­sta­wo­wych pojęć, jak: wycho­wa­nie, naucza­nie, kształ­ce­nie, wycho­waw­czy cha­rak­ter naucza­nia, roz­wój,  pro­ces dydak­tycz­ny, insty­tu­cja wycho­waw­cza, oświa­ta itp. Absol­wen­ci naszych uczel­ni kształ­cą­cych przy­szłych nauczy­cie­li, ale czę­sto peda­go­dzy zawo­do­wi…

Zmiana filozofii i organizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Nie­zmier­nie waż­ną rolę w sys­te­mie orga­­ni­­za­­cy­j­no-fun­k­cjo­­na­l­nym szkol­nic­twa odgry­wa­ją nauczy­cie­le.  Dzie­je szkol­nic­twa nauczy­ciel­skie­go w Pol­sce, mimo nie­wąt­pli­wej wagi tego zagad­nie­nia, nie zna­la­zły dotąd należ­ne­go miej­sca w lite­ra­tu­rze nauko­wej. Wyka­za­nie zależ­no­ści pozio­mu pra­cy szkół - od nauczy­cie­li w nich uczą­cych,  może i powin­no pobu­dzać do reflek­sji wszyst­kich,…

Kształcenie nauczycieli

Aby oce­nić przy­dat­ność zawo­do­wą kadry nauczy­ciel­skiej, trze­ba skon­fron­to­wać ze sobą zada­nia sta­wia­ne przed sys­te­mem kształ­ce­nia nauczy­cie­li, z wyni­ka­mi jakie osią­ga­ją kan­dy­da­ci na nauczy­cie­li pod koniec stu­diów w poszcze­gól­nych typach uczel­ni peda­go­gicz­nych, oraz przy­dat­ność zawo­do­wą mło­dych nauczy­cie­li w toku pierw­szych pię­ciu lat ich pra­cy…

Przejdź do paska narzędzi