O zawodzie nauczyciela. Wybrane problemy pedeutologiczne i pedagogiczne

"Nauczy­ciel w edu­ka­cji XXI wie­ku" (Zapo­wiedź wyda­nia publi­ka­cji) Wzrost zna­cze­nia edu­ka­cji we współ­cze­snym świe­cie sta­wia coraz dobit­niej pyta­nia o jej jakość zarów­no w kon­tek­ście kształ­ce­nia ogól­ne­go, zawo­do­we­go, jak też pro­fe­sjo­nal­ne­go. Sytu­acja szkol­nic­twa w Pol­sce jest skom­pli­ko­wa­na. Powszech­ne są gło­sy wska­zu­ją­ce na dewa­lu­ację kul­tu­ro­we­go i poli­tech­nicz­ne­go…

Przejdź do paska narzędzi