Emocje w zawodzie nauczyciela, jako nie doceniany element warsztatu jego pracy

  O powo­dze­niu pro­ce­su kształ­ce­nia może decy­do­wać wie­le róż­nych czyn­ni­ków. Więk­szość z nich doty­czy oso­by nauczy­cie­la. Inte­li­gen­cja emo­cjo­nal­na oraz empa­tia pozwa­la­ją w edu­ka­cji na wpro­wa­dze­nie takie­go prze­bie­gu zajęć, by uwzględ­nia­jąc tre­ści pro­gra­mo­we, zazna­czyć rolę uczuć, war­to­ści oraz sys­te­mu komu­ni­ka­cji potrzeb. Za ich…

Przejdź do paska narzędzi