Czas na zmiany w systemie kształcenia nauczycieli

  Od wie­lu już lat pogłę­bia się kry­zys roli i funk­cji nauczy­cie­la we współ­cze­snych sys­te­mach edu­ka­cyj­nych. Jest to kry­zys poważ­ny i spo­łecz­nie dotkli­wy, kry­zys tkwią­cy   u pod­staw kry­zy­su szko­ły w ogó­le. Posia­da on róż­no­ra­kie źró­dła i uwa­run­ko­wa­nia, róż­ne też są jego prze­ja­wy. Zasad­ni­czym jed­nak wyra­zem jest…

Przejdź do paska narzędzi