Funkcje interdyscyplinarne nauczycieli

W ostat­nich trzech dzie­siąt­kach lat prze­szli­śmy i prze­cho­dzi­my okres trans­for­ma­cji. Szyb­kie tem­po prze­mian współ­cze­sne­go świa­ta, kształ­tu­ją­ce nowe, wyraź­nie odmien­ne od poprzed­nich, rela­cje mię­dzy­ludz­kie – wyge­ne­ro­wa­ne przez postęp cywi­li­za­cyj­ny, sta­le postę­pu­ją­cy cha­os aksjo­lo­gicz­ny, ten­den­cja do uzy­ski­wa­nia bły­sko­tli­wych, szyb­kich efek­tów i osią­gnięć, a tak­że do…

Przejdź do paska narzędzi