Szkoła, nauczyciel i uczeń w XXI wieku

Oświa­ta i edu­ka­cja są dzie­dzi­na­mi deter­mi­nu­ją­cy­mi prze­mia­ny w pozo­sta­łych sfe­rach nasze­go życia spo­łecz­ne­go, cho­ciaż ich oddzia­ły­wa­nia uwi­dacz­nia­ją się  w per­spek­ty­wie wie­lo­let­niej. Pro­ble­my edu­ka­cji, w tym rów­nież pro­blem kształ­ce­nia nauczy­cie­li, sta­no­wią przed­miot żywe­go zain­te­re­so­wa­nia spe­cja­li­stów jak i opi­nii spo­łecz­nej na całym pra­wie świe­cie. Prze­ja­wem tego zain­te­re­so­wa­nia są…

Przejdź do paska narzędzi