W najbliższym czasie okaże się moja najnowsza publikacja na temat kształcenia nauczycieli, którą z okazji

 DNIA NAUCZYCIELA

dedykuję wszystkim nauczycielom jak również nauczycielom akademickim w szczególności nauczycielom kształcącym przyszłych nauczycieli.

 

 

EDWARD DEREŃ

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie

nowego systemu

kształcenia nauczycieli

 

 

 

 

Wrocław 2018

==================================================

 

Spis treści

 

Wprowadzenie                                                                                                                  

 

ROZDZIAŁ I

Współczesne  dylematy polskiej edukacji 

                                           

 1. Przesłanie XXI wieku „Rozumieć świat – kierować sobą”
 2. Szkoła w XXI wieku. Rewolucja czy przemyślane i dopracowane

reformy?

 1. Kształtowanie się nowej jakości społeczno-edukacyjnej
 2. Czy dzisiejsze kształcenie i doskonalenie nauczycieli, dobrze przygotowuje

do wykonywania zawodu nauczyciela?

4.1. Wiek XXI wymaga nowej roli nauczycieli

4.2. Czy każdy może być dobrym nauczycielem

 

 

ROZDZIAŁ II

 O nową jakość kandydatów do zawodu nauczycielskiego w XXI wieku

 

 1. Popularyzacja wiedzy o zawodzie nauczyciela
 2. Procedury wyłaniania kandydatów do kształcenia w zawodzie nauczycielskim
 3. Podstawowe pojęcia psychologiczne charakteryzujące kandydatów do przyszłego

zawodu nauczycielskiego

 1. Dobór kandydatów do edukacji w nowym systemie kształcenia i doskonalenia

przyszłych nauczycieli

 

ROZDZIAŁ III                                                                                                           

Nauczyciel i uczeń – wobec wymogów aksjologii i deontologii pedagogicznej 

  w XXI                                                                                                                                                                                          

 

 1. 1. System wartości w kontekście aksjologii i deontologii

zawodu nauczycielskiego

 1. Zawód nauczyciela w systemie oświatowym
 2. Nauczyciel – jego rola i funkcje w procesie edukacyjnym
 3. Wchodzenie w zawód nauczyciela
 4. Podmiotowość nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym
 5. Nauczyciel i uczeń w edukacji XXI wieku

6.1. Nauczyciel a środowisko szkolne i społeczne

6.2. Nauczyciel  i  uczeń  w relacjach osobowych

 1. Indywidualizacja działań nauczyciela
 2. Umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem ucznia

ROZDZIAŁ IV                                                                                                                      

Kompetencje zawodowe nauczycieli oraz kształtowanie umiejętności

 pedagogicznych                                                                                                                 

 1. Wiedza i doświadczenie w pracy nauczyciela
 2. Kształtowanie się umiejętności nauczycieli
 3. Kształtowanie się kompetencji zawodowych nauczycieli

3.1. Pojęcia kompetencji nauczycielskich

3.2. Kompetencje nauczycielskie

3.3. Kwalifikacje a kompetencje

 1. Standardy kompetencji zawodowych nauczycieli
 2. Zakres kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli
 3. Standardy kompetencji w zakresie oceniania osiągnięć uczniów
 4. Metody i sposoby oceniania w edukacji szkolnej

 

ROZDZIAŁ V

Kompetencje społeczne w pracy nauczyciela                                                                    

 1. Kompetencje społeczne i obywatelskie jako przedmiot działań w edukacji
 2. Kompetencje społeczne jako zasób wiedzy i umiejętności nauczycielskich
 3. Sposoby i style budowy dobrej komunikacji nauczycieli z rodzicami oraz

umiejętności rozpoznawania środowiska ucznia

3.1.  Płaszczyzny współdziałania – korzyści płynące z ich realizacji

 

ROZDZIAŁ VI

Kompetencje medialne w zawodzie nauczyciela                                                              

 

 1. Ogólna koncepcja kształcenia multimedialnego
 2. Pojęcie i rola mediów oraz celów i założeń programowych w edukacji
 3. Kompetencje medialne nauczyciela

 

ROZDZIAŁ VII

Współczesne kształcenie nauczycieli                                                                                    

 

 1. Metody badań wiedzy o nauczycielu
 2. Procesy edukacyjne w kontekście europejskiego wymiaru edukacji
 3. Współczesne kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych w opinii naukowców
 4. Kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych w opinii studentów i ocenie NIK

 

ROZDZIAŁ VIII

Proponowany system kształcenia nauczycieli dla potrzeb edukacji w XXI wieku        

 

 1. Rekomendacja zmian w systemie kształcenia nauczycieli
 2. Edukacja nauczycieli na dwu poziomach kształcenia nauczycieli

 

ZAKOŃCZENIE                                                                                                                  

 

Bibliografia

Materiały źródłowe.

 

 

 

 

 

 

Zapowiedź publikacji: Tworzenie nowego systemu kształcenia nauczycieli
Przejdź do paska narzędzi